اورژانس و مواد

اورژانس و مواد

با شماره رایگان 112 تماس بگیرید، همچنین از تلفن همراه.

استفاده از مواد مخدر با خطرات همراه است، حتی اگر قوانین استفاده امن تر دنبال شود.

این که آیا فردبه خاطر استفاده از مواد مخدر در شرایط اضطراری قرار می گیرد، برای امدادگر تعیین کننده نیست: بلکه بر اساس علائم کمک می شود!

در تلفن ۱۱۲، فقط باید علائم را توصیف کنید و در مورد مصرف مواد صحبت نکنید. اگر شما در مورد مصرف مواد  گزارش دهید، پلیس ممکن است به آنجا بیاید. با این حال، این در شهرهای مختلف متفاوت است. در محل به پزشک اورژانس  بگویید که مواد مصرف شده است .  او نیز جزیی از سرویس نجات است، که قانونا ملزم به راز نگه داری است.